ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Qgis

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมควอนตัม จีไอเอส

          โปรแกรมควอนตัม จีไอเอส (QuantumGIS: QGIS) เป็นโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีคุณสมบัติสามารถในการซ้อนทับข้อมูลได้ บอกตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ แสดงมาตราส่วน ตลอดจนสามารถสร้างออกแบบและพิมพ์แผนที่ได้ โปรแกรมควอนตัม จีไอเอส จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภทโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่อนุญาตให้สามารถใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

          วสุ อมฤตสุทธิ์ และคณะ (2553) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของโปรแกรมควอนตัม จีไอเอส ว่า เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิจัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์แรสเตอร์ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS ยังสามารถแก้ไข Shape File Format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ QGIS พัฒนาบนพื้นฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่สำหรับ Graphical User Interface (GUI) ที่ใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ UNIX, Window และ Mac การพัฒนาใช้ภาษา C++ เป็นหลักนอกจากนั้น QGIS ยังเชื่อมต่อกับ Geospatial RDBMS เช่น PostGIS/PostgreSQL สามารถอ่านและเขียนฟีเจอร์ที่จัดเก็บใน PostGIS ได้โดยตรง สามารถเชื่อมต่อกับ GRASS ได้ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS ได้โดยตรง และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆของ GRASS ได้ สนับสนุนการวิเคราะห์แบบเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ในเบื้องต้น และการแสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของแผนที่ การสร้างและการแก้ไข ข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Data) และข้อมูลตาราง (Attribute Data) สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่กำหนด